Categories
ต่างประเทศ

VIETNAM

4 DAYS 3 NIGHTS

Vieatnam

เที่ยวเวียดนามฟินๆ อิน ฮาลอง 3 Day 2 Nights

Share on facebook

Vietnam

โปรแกรมเที่ยวตามรอยซีรี่ย์ 4 วัน 3 คืน ที่กรุงโซล

DURATION :

3 วัน 2 คืน

เมืองฮาลอง 
สุสานลุงโฮ
วัดแห่งวรรณกรรม
ถนน 36 สายเก่า
จัตุรัสบาดิ่ญ
วัดหง๊อกเซิน
ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
ถ้ำสวรรค์ 
ทะเลสาบคืนดาบ
Click Here

เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร
ให้ท่านสัมผัส บรรยากาศ ข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรม และนาข้าวเขียวขจี

นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ ตลาดกลางคืน(NIGHT MARKET) ให้ท่านได้
เพลินเพลิดกับการต่อรองเลือกซื้อสินค้

Day 2

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลองจนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของ ธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา เรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่าง แปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองน้ันประกอบไปด้วย เกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต

ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด)  ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง

บ่าย ชื่นชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง เมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน

ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบ ด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ใ นทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก(เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร)

Day 3

จัตุรัสบาดิ่ญ (Ba Dinh Square) เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ลุงโฮประกาศอิสระภาพของเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่  ชมเขตบ้านพักที่อยู่อาศัย ของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งครั้งหนึ่งใช้ เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม

ชม วัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ

ชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Internationnal  Sen  Buffet  บริการท่านด้วยอาหารนานาชาติกว่า  150 เมนู  แบบไม่จำกัดเวลา

บ่าย นำท่านสู่ย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยซึ่งมีของฝาก และของที่ระลึก มากมาย 

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

Categories
ในประเทศ

เชียงใหม่

ONEDAY TRIP

เชียงใหม่

Share on facebook

เชียงใหม่

DURATION :

ONE DAY TRIP

PROGRAM :

09.00 - 10.00 น. วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี เดิมชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่กับ “พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่” เพื่อถ่ายทอดและสืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์

10.30 - 11.00 น. วัดพันเตา อยู่ที่ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เดิมคนเชียงใหม่เรียกวัดนี้ว่า “วัดปันเต้า” (พันเท่า) หมายถึงการทำบุญเพียงหนึ่งที่จะได้บุญกลับไปพันเท่า แต่ภายหลังได้เพี้ยนเป็น “พันเตา” วัดนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ช่วงเดียวกับการสร้างพระเจดีย์หลวง โดยสิ่งโดดเด่นที่สุดของวัดนี้ อยู่ที่วิหารไม้สักทอง “พระวิหารหอคำหลวง” สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตามศิลปะแบบเชียงแสน แค่มองดูจะรู้เลยว่าเป็นศิลปะแบบเก่าแก่จริงๆ แต่เดิมที่นี่ใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ 5 ต่อมาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ 7 จึงได้รื้อเสีย แล้วถวายให้เป็นพระวิหารของวัดพันเตา

11.30 น. - 12.00 น. วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ที่ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมืองเชียงใหม่

วัดสวยเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า ภายในวัดมีพระวิหารไม้ที่วิจิตรบรรจง ด้วยลวดลายแกะสลักแบบโบราณ โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐมีลักษณะโค้งมน มีช่องประตูตรงกับพระวิหารไม้เป็นมุมที่สวยเหมาะเจาะ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีองค์พระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดหลายจุด ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล

12.30 - 13.30 น. เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทราย

อาหารไทยชาววังและอาหารไทยพื้นบ้าน ซึ่งเน้นเรื่องคุณค่าของอาหาร รสชาติ ความสะอาดปลอดภัย สมดังสโลแกนของร้าน “อาหาร…ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต”

14.00 - 15.00 น. สวนส้มจินจู JINJU the orange farm

สวนส้มจินจูเป็นสวนส้มขั้นบันไดที่ปลูกส้มตัดกับวิวภูเขาที่โอบล้อมไว้ Highlights สวนส้มจินจู คือ มุมถ่ายรูป เก็บส้ม และน้ำส้มคั้นสด

15.30 - 17.00 น. แกรนด์แคนยอน วอเตอร์ปาร์ค เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนน้ำธรรมชาติ ที่สวยที่สุดในเชียงใหม่ สวนน้ำของเรามีขนาด 35 ไร่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พื้นที่กว้าง สะอาด สะดวก บรรยากาศดี

17.30 - 18.00 น. วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ

วัดอุโมงค์เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ เป็นวัดที่ร่มรื่นและมีขนาดกว้างขวาง ลักษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพญามังรายบริเวณ ป่าไผ่ 11 กอ ต่อมาในสมัยพญากือนา โปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นในบริเวณวัด

Categories
ในประเทศ

พระนครศรีอยุธยา

ONEDAY TRIP

พระนครศรีอยุธยา

Share on facebook

พระนครศรีอยุธยา

DURATION :

ONE DAY TRIP

PROGRAM :

09.00 - 09.30 น. วัดพระศรีสรรเพชญ์

หนึ่งในมรดกโลกอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา มีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญ คือ เจดีย์ทรงลังกาสามองค์ ที่ตั้งตะหง่าน เรียงรายเป็นแนวอย่างอย่างโดดเด่น เป็นโบราณสถานที่สำคัญของไทยที่มีมนต์เสน่ห์สวยงาม

10.00 - 10.30 น. วัดมหาธาตุ

สิ่งที่โดดเด่นในวัดมหาธาตุ คือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ ส่วนเศียรสำหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปเป็น ศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม

11.00 - 11.30 น. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา ที่ประดิษฐานพระไตรรัตนนายก พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุด ในจังหวัด พร้อมด้วยตำนานโศกนาฎกรรมความรักระหว่างพระเจ้าสายน้ำผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมาก เที่ยวชมตำหนักพระแม่สร้อยดอกหมากที่ขึ้นชื่อในด้านความศักดิสิทธิ์

12.00 - 13.00 น. เที่ยง รับประทานอาหาร ณ สุริยันจันทรา

ตัวร้านเป็นโกดังโรงสีเก่า และบ้านไม้โบราณริมแม่น้ำน้อย อายุกว่า 130 ปี แต่การตกแต่งภายในคือดีมาก มีความร่วมสมัย เน้นการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ และมีโคมไฟ Chandelier สุดหรูมาเพิ่มความพรีเมี่ยมให้กับบรรยากาศร้าน ด้วยความที่ตัวร้านกว้างขวางมาก ต้นไม้เยอะให้ความร่มรื่นได้อย่างดี

13.30 - 14.30 น. วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดโบราณสถานที่ได้รับการฟื้นฟูจนมีพระจำพรรษามาตั้งแต่ปี 2500 จุดเด่นคือเจดีย์ชัยมงคลที่สมเด็จพระเนรศวร มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนือพม่าและเป็นไปได้ว่าพระอัฐิในสมเด็จพระเนรศวรอาจจะอยู่ในเจดีย์ แห่งนี้ด้วย ภายในวัดมีพระนอนขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในซากวิหารพระไสยาสน์ ด้านหลังของวัด คือ ตำหนัก สมเด็จพระเนรศวรที่ยิ่งใหญ่สมพระบารมี

15.00 - 16.30 น. เที่ยวชุมชนเกาะเกิด อยุธยา ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ ชาวบ้านที่นี่ทำขนมไทยๆ เป็นทุกบ้าน อย่างเช่น ขนมกง ขนมมงคลที่ทำจากถั่วเขียว มะพร้าวและน้ำตาล และบ้านเกาะเกิดยังขึ้นชื่อเรื่องฝีมือทำหมี่กรอบ ทำลูกประคบสมุนไพร  หรืออยากจะนวดทำกายภาพบำบัดด้วยภูมิปัญญาชุมชนก็มีพ่อหมอแม่หมอช่วยนวดให้ด้วย

Categories
ในประเทศ

กรุงเทพมหานคร

ONEDAY TRIP

กรุงเทพมหานคร

เมืองแห่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ห้อมล้อมด้วยสตรีทฟู็ดรสเด็ด แหล่งรวมวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผสมกันทั้งเมืองเก่าใหม่อย่างลงตัว ในหลากหลายแง่มุมที่คุณไม่เคยเห็น

Share on facebook

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพ ฯ ศูนย์กลางของเศรษฐกิจและความทันสมัย  โดดเด่นด้วยสตรีทฟู้ดเลื่องชื่อ    มีความเป็นเอกลักษณ์และรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายเข้าด้วยกัน ร่วมสัมผัสเสน่ห์ผสมผสานย่านเมืองเก่าและย่านทันสมัยไปด้วยกันตลอดทริปนี้

EXPERIENCE :

ชมเสน่ห์ย่านเมืองเก่า เรื่องเล่าแห่งกาลเวลา และสัมผัสความร่วมสมัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา

DURATION :

ONE DAY TRIP

PROGRAM :

09.00 - 10.00 น. Khongsittha Muay Thai (คงสิทธา) เปิด09.00 น.

ค่ายมวยคงสิทธา ค่ายซ้อมมวยเพื่อสุขภาพและซ้อมมวยอาชีพ คงสิทธามีวัตถุประสงค์ การนำกีฬามวยไทยมาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวในรูปแบบของมวยไทย

10.30 น. -12.00 น. บ้านศิลปิน คลองบางหลวง ตั้งอยู่ที่ เขตภาษีเจริญ

ที่ชื่อว่า บ้านศิลปิน นั้น ก็เพราะสถานที่นี้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะทุกแขนง โดยเฉพาะศิลปะโขนและหุ่นละครเล็ก ที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมและจัดการแสดง หุ่นละครเล็กของคณะคำนาย เปิดการแสดงหุ่นละครเล็กให้นักท่องเที่ยวชมฟรีอีกด้วย

13.00 - 14.00 น. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว

ที่ชื่อว่า บ้านศิลปิน นั้น ก็เพราะสถานที่นี้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะทุกแขนง โดยเฉพาะศิลปะโขนและหุ่นละครเล็ก ที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมและจัดการแสดง หุ่นละครเล็กของคณะคำนาย เปิดการแสดงหุ่นละครเล็กให้นักท่องเที่ยวชมฟรีอีกด้วย

14.30 - 15.00 น. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์

หนึ่งในวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร (วัดประจ ารัชกาลในรัชกาลที่ 1) และมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุด ด้วยความยาวกว่า 150 ฟุต

15.00 - 16.00 น. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

นวดผ่อนคลาย มีบริการนวดต่าง ใช้เวลานวดประมาณเกือบ 1 ชม.

16.30 - 18.00 น. Clay Pot Thai Cooking Mate

ที่ชื่อว่า บ้านศิลปิน นั้น ก็เพราะสถานที่นี้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะทุกแขนง โดยเฉพาะศิลปะโขนและหุ่นละครเล็ก ที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมและจัดการแสดง หุ่นละครเล็กของคณะคำนาย เปิดการแสดงหุ่นละครเล็กให้นักท่องเที่ยวชมฟรีอีกด้วย

Categories
recommend hotel en

Dusit D2

Dusit D2

With the determination to provide the best service  and the unique Thai touch together with classy and elaborate designs, Dusit can deliver a truly special and one-of-a-kind experience. They pride themselves on operating hotels and resorts worldwide through five branches. All stand out with their warmth, attentive service and, above all, excellent hospitality.

Categories
recommend hotel en

So Hua Hin

So Hua Hin

Welcome to the land of imagination where the nature blends with sophisticated designs. Various beautiful paintings of flora and fauna are brought to life in the room, waiting to welcome you. Enjoy your stat in a fantasy world with every step you take.

Categories
recommend hotel en

Kirimaya

KiriMaya

KiriMaya means the Charms of the Mountains which is exquisitely portrayed through the image of the resort. Guests feel the freshness once they step into the place and throughout their stay. The memorable journey begins at KiriMaya.

Categories
ต่างประเทศ

TAIWAN

4 DAYS 3 NIGHTS

Taiwan

ไทเป เทใจ ไปเที่ยวไต้หวันกัน 4 วัน 3 คืน

Share on facebook

Taiwan

โปรแกรมเที่ยวตามรอยซีรี่ย์ 4 วัน 3 คืน ที่กรุงโซล

EXPERIENCE :

เมืองแห่งแสงสีและชายทะเล จุดมุ่งหมายหลักของนักเดินทาง

DURATION :

4 วัน 3 คืน

โรงเรียนจุงอังไฮสคูล Choong Ang High School
บ้านซังโกแจ – Sanggojae House
ตลาดทงแดมุน
Seoul Tower (N Seoul Tower) 
ถนนสายโรแมนติก ด็อกซูกุง
ถนนซันมาจิ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ย่านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
Gyeongbokgung Palace
Myeongdong

ออกเดินทางจาก กรุงเทพ มาถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่ เมืองไถจง นำท่านไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋ง ในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลี้ภัยมารวมตัวที่ไต้หวัน เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผู้คนย้ายออก บ้างก็ล้มหายตายจากกันไป ต่อมามีโครงการรื้อหมู่บ้านแห่งนี้และสร้างเป็นเมืองใหม่แต่ ในระหว่างที่ทำการรื้อถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่า คุณปู่หวง หย่ง ฟู่ ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกำแพง และตัวบ้าน นัยว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บ้านแห่งนี้ที่ ภาพวาดบนกำแพงและตัวบ้านสะดุดตาผู้พบเห็น ด้วยสีสันที่สดใสเปี่ยมไปด้วยความสุข ทั้งตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน ใบหน้าคน จนได้รับการกล่าวขานในวงกว้าง

ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ของเมืองไถจง  มีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเครื่องสำอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันอีกทั้งที่นี่ รวบรวมอาหารท้องถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สุดของไถจงอีกด้วย

เช้า

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน

• วัดพระถังซัมจั๋ง

นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปอันเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยันจันทรา

• ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่

เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรักที่วัดหลงซันไทเป   ซึ่งวัดแห่งงนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี

 

บ่าย

เดินทางกลับ สู่ เมืองไทเป  นำท่านช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช็อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือบิงซูแบบเกาหลี ซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติง

เช้า นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน
มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

บ่าย นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยัง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวันที่ส ร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก

  

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินค้าพื้นเมือง สินค้าแฟชั่นวัยรุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆที่ให้ได้ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ

Day 4

เช้า นำท่านช้อปปิ้ง ร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก นำท่านเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู้ดคล้ายของญี่ปุ่นแต่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน

บ่าย ท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุกๆ 1 ชม. จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค นำท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ หรือ วัดมังกรภูเขา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สำหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ “เฒ่าจันทรา ตำนานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน

เย็น นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ

Categories
ต่างประเทศ

South Korea

4 DAYS 3 NIGHTS

South Korea

โปรแกรมเที่ยวตามรอยซีรี่ย์ 4 วัน 3 คืน ที่กรุงโซล

Share on facebook

South Kore

โปรแกรมเที่ยวตามรอยซีรี่ย์ 4 วัน 3 คืน ที่กรุงโซล

EXPERIENCE :

เมืองแห่งแสงสีและชายทะเล จุดมุ่งหมายหลักของนักเดินทาง

DURATION :

4 วัน 3 คืน

โรงเรียนจุงอังไฮสคูล Choong Ang High School
บ้านซังโกแจ – Sanggojae House
ตลาดทงแดมุน
Seoul Tower (N Seoul Tower) 
ถนนสายโรแมนติก ด็อกซูกุง
ถนนซันมาจิ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ย่านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
Gyeongbokgung Palace
Myeongdong

• โรงเรียนจุงอังไฮสคูล Choong Ang High School

โรงเรียนแห่งนี้เป็นมีอาคารเรียนสไตล์ยุโรปที่โดดเด่น
มีซีรีย์เกาหลีใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำอย่าง Winter Love song  และ Goblin โรงเรียนแห่งนี้มีความโดดเด่นทางด้านของตึกอาคารเรียนทีมีความสวยงาม สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 ออกแบบโดยสถาปนิคที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น 

• Bukchon Hanok Village

จากนั้น เราจะไปย้อนวันวานและออกตามหาร่องรอยอารยธรรมโบราณกันบ้าง หมู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีอายุยืนยาวมากว่า 600 ปี ด้วยการบำรุงรักษาที่ดีเยี่ยม เลยทำให้อาคารบ้านเรือนในย่านนี้ยังคงรูปลักษณ์และสถาปัตยกรรมแบบโบราณไว้ได้อย่างงดงาม

• บ้านซังโกแจ – Sanggojae House

ตั้งอยู่ที่นี่  ซึ่งเป็นโลเคชั่นถ่ายทำเรื่อง Personal Taste /Personal Preferenceทั้งนี้ยังสามารถเดินเที่ยวชมเก็บภาพได้ทั่วหมู่บ้าน

• ตลาดทงแดมุน

เป็นตลาดที่เป็นแหล่งช้อปสุดฮิตใกล้แหล่งเที่ยวที่สำคัญของกรุงโซลที่สามารถเดินเที่ยวช้อปปิ้งสินค้าราคาไม่แพง ลิ้มลองอาหารแบบ street food อาหารพื้นเมือง Dongdaemun Design Plaza (DDP) สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานนิทรรศกาลระดับโลกมากมายมีพื้นที่กว้างขวางสวยงาม และมีอาคารล้ำสมัยคล้ายกับยานอวกาศ เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำซีรีย์ชื่อดังอย่าง You Who Came from the Stars สถานที่ภายในนั้นสวยมากโดยเฉพาะยามค่ำคืน

• Seoul Tower  (N Seoul Tower) 

ตามรอยซีรีย์เรื่อง You Who Came from the Stars  ไปยัง N Seoul Tower  เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองโซล เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ ที่ให้วิวสวยที่สุดในเอเชีย   โซลทาวเวอร์ ได้รับการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงได้ชื่อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้นมานั้นย่อมาจาก new lookหรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบนหอคอยที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อว่า N Grill และห้องน้ำตกแต่งสไตล์อวกาศ   จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่ คล้องกุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ แล้วนำไปคล้องไว้กับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower

• ถนนสายโรแมนติก ด็อกซูกุง (Deoksugung Doldam-gil หรือ Deoksugung Stone-wall Road)

ตามรอยภูตสุดหล่อเรื่อง Goblin กันที่ถนนสายโรแมนติคกับซีรีย์เรื่อง Goblin ไปยัง ถนนแห่งนี้โดย
มีระยะทางยาว 900 เมตร  ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 130 ต้น และมีม้านั่งอีก 20 ที่ บรรยากาศร่มรื่นและโรแมนติกเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับฟักผ่อนหย่อนใจ และในช่วงฤดูใบไม่เปลี่ยนประมาณเดือนพฤศจิกายน ใบแปะก๊วยจะพร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลือง ยาวตลอดแนวกำแพง ทำให้เป็นหนึ่งในถนนเส้นที่มีเสน่ห์ที่สุดเขาโซล

• มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

ออกไป เดินเล่นที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา มหาวิทยาลัยสตรีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อาคารเรียนคลาสสิคสวยๆ ตกแต่งด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ทำให้เกิดความร่มรื่น แถมยังมีมุมถ่ายรูปสุดฮิตคือทางเดินไปยังหอสมุดที่เป็นกำแพงกระจกรอบด้าน 

• Gyeongbokgung Palace

ถัดจากหมู่บ้านบุกชอนฮันอกไปไม่ไกล เราก็จะพบกับพระราชวัง Gyeongbokgung Palace ที่เที่ยวสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล พระราชวัง Gyeongbokgung Palace เป็นพระราชวังขนาดใหญ่และสวยงามที่สุด
ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีฉากหลังเป็นภูเขาพูกักซานที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งขับให้พระราชวังแห่งนี้ดูมีมนต์ขลัง

• Myeongdong

เมียงดงเป็นศูนย์กลางแห่งสินค้าแฟชั่น ทำให้ทั่วทั้งกรุงโซลคึกคัก เป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นและเหล่าวัยรุ่น ตลาดเมียงดงนั้นเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย ทำให้มีบรรยากาศของย่านการค้านี้คึกคักตลอดทั้งวัน เราสามารถเดินเลือกหาเสื้อผ้า รองเท้ากระเป๋า หรือแม้แต่เครื่องสำอางได้อย่างจุใจ

Categories
ต่างประเทศ

ญี่ปุ่น

7 DAYS 6 NIGHTS

ญี่ปุ่น

นาโกย่า-เกียวโต-โอซาก้า เที่ยวเอาชิลล์ 7 วัน 6 คืน

Share on facebook

ญี่ปุ่น

นาโกย่า-เกียวโต-โอซาก้า เที่ยวเอาชิลล์ 7 วัน 6 คืน

EXPERIENCE :

เมืองแห่งแสงสีและชายทะเล จุดมุ่งหมายหลักของนักเดินทาง

DURATION :

7 วัน 6 คืน

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)
ฮิดะ ฟุรุคาว่า (Hida Furukawa)
ตลาดเช้าทาคายาม่า (Morning Markets)
อาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณ หรือทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya)
ถนนซันมาจิ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ย่านเมืองเก่า
ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle)
ตลาดสก๊อต
วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) หรือ วัดเงิน
วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu Temple) หรือ วัดน้ำใส
เสาโทริอิ ที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine)
ตลาดนิชิกิ (Nishiki Market)
Ine หมู่บ้านชาวประมง
Universal Studio Japan
Solaniwa Onsen
ตลาดคุโรมง(Kuromon Ichiba Market)
เดินย่านโทดงโบริ (Dotonbori) และ ชินไซบาชิ (Shinsaibashi)

• หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)

เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามแม่น้ำโชกาวะ (Shogawa) ไฮไลท์ในการมาเที่ยวที่ชิราคาวาโกะก็คือ การได้มาเดินชมบ้านแบบ กัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) ซึ่งเป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปีนั่นเองค่ะ บ้านในแบบกัสโชสึคุริ มีลักษณะพิเศษคือ เป็นบ้านแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม นอกจากชิราคาวาโกะจะมีบ้านเก่าแก่สวยๆ ดั้งเดิมของญี่ปุ่นให้เราได้เดินชม ยังมีบ้านหลายๆ หลังที่เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ศาลเจ้า และที่พักโฮมสเตย์อีกด้วย

• ฮิดะ ฟุรุคาว่า (Hida Furukawa)

ทาคายาม่าเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของไม้และช่างไม้ที่มีฝีมือ แต่สำหรับฮิดะฟูรุคาวะ จะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองเก่าที่มีคลองไหลผ่านใจกลางเมือง และมีการเลี้ยงปลาคราฟไว้จำนวนนับพันตัว ทำให้เมืองเงียบๆ กลายเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับคนที่ต้องการความสงบอย่างแท้จริง

สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาฮิดะ ฟุรุคาวะ คือ เดินเล่นชมเมืองเก่า และชมปลาคราฟในคลอง, ชมพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมทาคุมิกัน (Takumikan Craft Museum), ชิมสาเก, ลิ้มรสเนื่อ Hida Furukawa ที่นุ่มละลายในปาก

• ตลาดเช้าทาคายาม่า (Morning Markets)

ด้วยความเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่มากทำให้แลดูเป็นกันเองมากกว่า และราคายังเป็นกันเอง โดยตลาดเช้าของเมืองนี้จะมีด้วยกัน 2 แห่ง คือ  ตลาดจินยะเมะ(Jinya-mae Market) ตั้งอยู่หน้าอาคารทาคายาม่าจินยะ(Takayama Jinya)  และตลาดมิยางาวะ(Miyagawa Market) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิยางาวะในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า(Miyagawa River) สินค้าที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเคี้ยว สินค้าทางการเกษตร เช่น ผักสด ผักดอง และดอกไม้

• อาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณ หรือทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya)

คำว่าจินยะแปลว่า สำนักงานว่าการ เพราะที่นี่เคยถูกใช้เป็นสำนักงานว่าการเมืองในยุคเอโดะนั่นเอง ที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณจะมีอาซะอิจิ หรือ ตลาดเช้า ขายผักผลไม้ทุกเช้าตั้งแต่ 6:00 – 12:00

• ถนนซันมาจิ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ย่านเมืองเก่า

เป็นเขตที่มีบ้านเรือนและร้านค้าในยุคเอโดะหลงเหลืออยู่ ที่นี่มีร้านขายของขึ้นชื่อของทาคายาม่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสาเกญี่ปุ่น ขนมเซมเบ้ โครกเกะ (มันฝรั่งบดชุบเกล็ดขนมปังทอด) และเนื้อฮิดะย่าง

• ศาลเจ้าซากุระยามะฮาจิมังกุ (Sakurayama Hachimangu Shrine)

ในทาคายาม่าเป็นศาลเจ้าอันโด่งดังที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลทาคายาม่ามัตสึริในฤดูใบไม้ร่วง บริเวณข้างศาลเจ้ามี ศูนย์จัดแสดงยะไต (Takayama Matsuri Yatai Kaikan) ตั้งอยู่ จัดแสดงรถแห่ยาไต 4คันที่ใช้จริงในงานเทศกาล

• ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle)

ปราสาทนาโกย่าถูกสร้างขึ้นสมัยเอโดะ  สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1615 โดยโชกุน Tokugawa Ieyasu   เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น  และยังเป็นปราสาทแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ 
มีจุดเด่นอยู่ที่ส่วนยอดของหลังคาปราสาท(Kinshachi)  เป็นรูปปลา-เสือ ทำด้วยทองคำและพระราชวัง Hommaru ที่งดงาม

• วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) และย่านการค้าโอซุ (Osu Shopping District)

ป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงในเมืองนาโกย่า  ด้านหน้าวัดจะมีถนนช้อปปิ้งโอสุ  ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาช้อปปิ้งให้บรรยากาศที่คึกคัก  ถนนสายช้อปปิ้งนี้มีร้านค้ามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้ามือสอง รวมถึง ร้านอาหารมากกว่า 1200 ร้าน

• พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า (Port of Nagoya Public Aquarium)

นึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  จะทำให้เราทำความรู้จักกับวาฬเพชฌฆาตออร์ก้า  โลมา  และวาฬเบลูก้า  และสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยในมหาสมุทรในเขตญี่ปุ่น และมหาสมุทรแอนตาร์กติก  นอกจากนี้ยังมีโชว์โลมาที่ถูกจัดแสดงในอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

• วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) หรือ วัดเงิน

ที่นี่เป็นวัดวัดในนิกายเซน ถูกสร้างขึ้นโดยโชกุน อาชิคากะ โยชิมาสะ (Ashikaga Yoshimasa) จึงเป็นที่เที่ยวที่มีสำคัญทางประวัติศาสตร์ และที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ด้านในของวัดเงิน ยังมีห้องชงชาที่คาดว่าเป็นต้นแบบของห้องชงชาในยุคหลังๆ ซึงท่านโชกุนก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาศิลปะและการชงชาที่นี่นั่นเองค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ จุดชมวิว เพราะทุกคนจะได้เห็นวิวเมืองเกียวโตแบบพาโรนามาที่สวยงาม

• วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu Temple) หรือ  วัดน้ำใส

เป็นเหมือนอีกหนึ่งแลนด์มาร์ตของการไปเที่ยวเกียวโต และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย ความหมายของชื่อวัดนี้ คือ น้ำบริสุทธิ์ เพราะมาจากการที่น้ำตกไหลผ่านเนินเขาลงมายังบริเวณวัดนั่นเองนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า หากมาไหว้ขอพรที่วัดน้ำใสแล้ว จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป ตามความหมายของชื่อวัด

• เสาโทริอิ ที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine)

เป็นศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริ ซึ่งเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น ฟูชิมิอินารินี้ ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุด และมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,300 ปีทีเดียว ที่นี่มีเอกลักษณ์ก็คือ เสาโทริอิเป็นหมื่นๆต้น
ซึ่งชาวบ้านเรียกกันโดยทั่วไปว่า “โออินาริซัง”

• ตลาดนิชิกิ (Nishiki Market)

ย่านของกินที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองเกียวโต เป็นแหล่งตลาดสดที่มีร้านค้าให้ไปช้อป ได้ชิมกันมากกว่า 100 ร้านค้าเลยทีเดียวค่ะ ทั้ง อาหารทะเลสด ขนมพื้นเมือง พืช ผัก ผลไม้

• Ine หมู่บ้านชาวประมง

เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่นค่ะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต ไฮไลท์ของหมู่บ้านก็คือ Boat house ริมแม่น้ำ ซึ่งจะเป็นบ้านที่มีอู่เทียบเรืออยู่ในบ้านของตัวเอง นอกจากนี้ เรายังสามารถเช่าเรือชมรอบๆ อ่าว และให้อาหารนกนางนวลได้อีกด้วย

• Universal Studio Japan

เป็นสวนสนุกอีกแห่งในญี่ปุ่นที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะใครที่ชอบหนังดังต่างๆ อย่างเช่น Harry Potter, Spiderman, Jaws, Jurassic Park และ Despicable Me ซึ่งจะจัดแบ่งให้เป็นโซนเครื่องเล่น ร้านอาหารและร้านค้า ให้เป็นธีมของหนังเรื่องต่างๆ ไว้มากมาย

• Solaniwa Onsen

ดินแดนแห่งออนเซ็นขนาดใหญ่ในโอซาก้า ที่มีบริการพร้อมให้คุณได้ผ่อนคลายแช่น้ำสบาย และยังมีบริการครบครันเริ่มจากออนเซ็นที่มีให้เลือกกันหลากหลายบ่อแตกต่างกันไปตามแร่ธาตุที่อยู่ในแต่ละบ่อนั่นเอง มีเลือกให้แช่ทั้งแบบ Outdoor และ Indoor ภายในอาคารยังแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ทั้งจุดถ่ายรูป ร้านกินดื่ม สวนสไตล์ญี่ปุ่น และที่ขาดไม่ได้คือบ่อน้ำพุร้อนที่สามารถเพลิดเพลินกับวิวสวน

• ตลาดคุโรมง (Kuromon Ichiba Market)

เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

• เดินย่านโทดงโบริ (Dotonbori) และ ชินไซบาชิ (Shinsaibashi)

เป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองอันดับหนึ่งในโอซาก้า และตื่นตาไปกับป้ายต่างๆ ขนาดมหึมาที่แขวนเรียงรายกันอย่างแน่นหนา และบริเวณย่านชินไซบาชิที่อยู่รอบๆ ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักจากร้านอาหารและร้านขายเสื้อผ้าเรียงราย